M Basketball vs. Virginia University of Lynchburg-Nov. 5, 2011